Bảng vàng thành tích

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019

  DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019

1. KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

2. KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

3. KHOA QUẢN TRỊN NHÂN LỰC

4. KHOA BẢO HỘ LAO ĐỘNG

5. KHOA LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN

6. KHOA KẾ TOÁN

7. KHOA LUẬT

8. KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI

9. KHOA XÃ HỘI HỌC

Tin liên quan
Top