Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP, TRỢ CẤP XÃ HỘI, MIỄN GIẢM HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN HỌC KỲ II 2018 - 2019

 

 

1. QUYẾT ĐỊNH HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ RẤT ÍT NGƯỜI. Xem ở đây

2. QUYẾT ĐỊNH HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN. Xem ở đây 

3. QUYẾT ĐỊNH TRỢ CẤP XÃ HỘI CHO SINH VIÊN. Xem ở đây

4. QUYẾT ĐỊNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN CHÍNH QUI. Xem ở đây

Tin liên quan
Top