Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN ĐẠT HỌC BỔNG HỌC KỲ II VÀ THI ĐUA NĂM HỌC 2018-2019

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Danh sách dự kiến sinh viên đạt học bổng học kỳ II và thi đua năm học 2018-2019

 

Căn cứ Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 5 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Căn cứ Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy trường Đại học Công đoàn (Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2016/QĐ- ĐHCĐ ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Công đoàn);

Căn cứ kết luận của Chủ tịch Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên trường Đại học Công đoàn tại cuộc họp ngày 20/9/2019;

Phòng Công tác Sinh viên lập danh sách dự kiến sinh viên đạt học bổng học kỳ II (Xem ở đây) và thi đua năm học 2018-2019 (Xem ở đây).  

Vậy phòng Công tác Sinh viên thông báo tới các khoa chủ quản và sinh viên biết để kiểm tra. Nếu có ý kiến xin thắc mắc xin gửi bằng văn bản về phòng Công tác Sinh viên hết ngày 03/10/2019.

                                             T/L. HIỆU TRƯỞNG

 

TRƯỞNG PHÒNG CTSV

 

 

 

Ths. Nguyễn Ngọc Lan

 

 

Tin liên quan
Top