Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN ĐẠT HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                       Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2020

 

THÔNG BÁO

DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN ĐẠT HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

 

Căn cứ Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 5 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Căn cứ Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy trường Đại học Công đoàn (Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2016/QĐ- ĐHCĐ ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Công đoàn);

Căn cứ kết luận của Chủ tịch Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên trường Đại học Công đoàn tại cuộc họp ngày 17/6/2020;

Phòng Công tác Sinh viên lập danh sách dự kiến sinh viên đạt học bổng học kỳ I năm học 2019-2020. (Có danh sách kèm theo - Xem ở đây)

Vậy phòng Công tác Sinh viên thông báo tới các khoa chủ quản và sinh viên biết để kiểm tra. Nếu có ý kiến xin thắc mắc xin gửi bằng văn bản về phòng Công tác Sinh viên hết ngày 23/6/2020.

                                             T/L. HIỆU TRƯỞNG

 

TRƯỞNG PHÒNG CTSV

 

 

 

Ths. Nguyễn Ngọc Lan

 

 

Tin liên quan
Top