Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2018 - 2019

 

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

______________________

                   Số:    949 /QĐ - ĐHCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

__________________________________

               Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận danh hiệu thi đua cho sinh viên

năm học 2018 - 2019

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

 

-  Căn cứ Quyết định số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/04/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

-  Căn cứ kết luận của Chủ tịch Hội đồng xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật sinh viên trường Đại học Công Đoàn ngày 20/9/2019;

-  Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH:

         Điều 1.  Công nhận danh hiệu thi đua năm học 2018-2019 cho 380 sinh viên bậc Đại học, cụ thể:

Xếp Loại

Bậc Đại học

Xuất sắc

6

Giỏi

88

Tiên tiến

286

                                       (Có danh sách kèm theo - Xem ở đây)

 

Điều 2.    Thưởng tiền cho sinh viên đạt danh hiệu như sau:

- Sinh viên Xuất Sắc

- Sinh viên Giỏi

- Sinh viên Tiên Tiến

         200.000 đồng/sv

         150.000 đồng/sv

         50.000 đồng/sv

           Với tổng số tiền là  28.700.000 đồng

      ( Hai mươi tám triệu bảy  trăm nghìn đồng chẵn)

 

Điều 3.  Phòng Công tác sinh viên, phòng Đào tạo, phòng Tài vụ; khoa Quản trị kinh doanh, khoa Xã hội học, khoa Công tác xã hội, khoa Kế toán, khoa Tài chính - Ngân hàng, khoa Quản trị nhân lực, khoa Luật, khoa Bảo hộ lao­ động, khoa Công Đoàn; các bộ phận có liên quan và những sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,

- Lưu VT,CTSV.                                                                                                               

HIỆU TRƯỞNG

            PGS.TS. Phạm Văn Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan
Top