Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2019-2020

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Số:         /QĐ - ĐHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hà Nội, Ngày        Tháng       Năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ I, năm học 2019-2020

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg, ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC, ngày 15 tháng 10 năm 2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg, ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

  Xét đề nghị của phòng công tác sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ chi phí học tập cho 104 sinh viên, học kỳ I năm học 2019-2020( có danh sách kèm theo).

Điều 2. Mức hỗ trợ chi phí học tập 1 tháng bằng 60% mức lương cơ sở và được hưởng 10 tháng/ năm học/ sinh viên (5 tháng/học kỳ/sinh viên).

Hỗ trợ chi phí học tập cho 104 sinh viên (4.470.000đ/5 tháng/1 sinh viên)

Tổng cộng là : 464.880.000 đồng

(Bằng chữ : Bốn trăm sáu mươi tư triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng)

Điều 3. Phòng Công tác sinh viên, Phòng Tài vụ, phòng Đào tạo và các bộ phận có liên quan và các sinh viên  có tên trong danh sách (Xem danh sách ở đây) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu (báo cáo);

- Như điều 3;

- Lưu VT, P. CTSV.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

PGS.TS. Phạm Văn Hà


 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Số:         /QĐ - ĐHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hà Nội, Ngày           Tháng       Năm 2019.

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người  học kỳ I, năm học 2019-2020

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Căn cứ Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/05/2017 Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người;

          Xét đề nghị của phòng công tác sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ chi phí học tập cho 01 sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người, học kỳ I, năm học 2019-2020.

Điều 2. Mức hỗ trợ chi phí học tập 1 tháng bằng 100% mức lương cơ sở và được hưởng 12 tháng/ năm học/ sinh viên (6 tháng/học kỳ/sinh viên).

Hỗ trợ chi phí học tập cho 01 sinh viên ( 8.940.000đ/6 tháng/1 sinh viên) - Xem danh sách ở đây

Tổng cộng là : 8.940.000 đồng

(Bằng chữ : Tám triệu, chín trăm bốn mươi nghìn đồng)

Điều 3. Phòng Công tác sinh viên, Phòng Tài vụ, phòng Đào tạo và các bộ phận có liên quan và các sinh viên  có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu (báo cáo);

- Như điều 3;

- Lưu VT, P. CTSV.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

PGS.TS. Phạm Văn Hà

 

 

Tin liên quan
Top