Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG CÔNG ĐOÀN HỌC KỲ II 2018 - 2019

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

   DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG CÔNG ĐOÀN

( Kèm theo Quyết định số:305 ngày 09 tháng 04 năm 2019

 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn)

 

Stt

Họ và tên

Mã SV

Lớp

1

Nguyễn Trần Thanh Huyền

164D4020516

TN11T2

2

Nguyễn Gia Phong

164D4020603

TN11N1

3

Đinh Hải Chi

164D4020440

TN11N1

4

Lưu Thị Thu Thảo

184D4020886

TN13A

5

Lê Thu Hường

164D4010243

QT24D

6

Mạc Thị Phương

154D4010409

QT23D

7

Trần Phương Thảo

154D4031023

KT10C

8

Triệu Thùy Linh

164D4030807

KT11C

9

Phan Hà Trang

154D4081505

QH2A

10

Vũ Thu Thảo

154D1030128

XH18B

 

Danh sách có 10 sinh viên           

 

                                                            HIỆU TRƯỞNG

                                                                                   Đã ký

 

                                                        PGS.TS. Phạm Văn Hà                            

 

 

 

Tin liên quan
Top