Tin Nổi bật

DANH SÁCH TRÍCH NGANG BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHÓA XXV, NHIỆM KỲ 2012 - 2015

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
KHÓA XXV, NHIỆM KỲ 2012 - 2017
       
       
TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ 
1 Nguyễn Anh Tuấn 1961 Chủ tịch Công đoàn Trường
2 Hoàng Thanh Xuân 1970 Phó Chủ tịch Công đoàn Trường
3 Nguyễn Đức Tĩnh 1964 Ủy viên Thường vụ
4 Phan Văn Sơn 1957 Ủy viên Ban chấp hành
5 Trương Ngọc Thắng 1968 Ủy viên Ban chấp hành
6 Nguyễn Phương Lan 1972 Ủy viên Ban chấp hành
7 Nguyễn Thị Thanh Hà 1972 Ủy viên Ban chấp hành
8 Nguyễn Thị Thu Hương 1974 Ủy viên Ban chấp hành
9 Nguyễn Huy Khoa 1978 Ủy viên Ban chấp hành
10 Nguyễn Gia Lượng 1978 Ủy viên Ban chấp hành
11 Lê Quang Minh 1980 Ủy viên Ban chấp hành

 

 

 

Tin liên quan
Top