Tin Khác

CÁC QUI CHẾ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

 CÁC QUI CHẾ, QUY ĐỊNH LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

 

1. QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

2. QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN

3. QUI CHẾ THU CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

4. QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC KHOA, PHÒNG, BỘ MÔN, TRUNG TÂM

5. QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUI THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

6. QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ NĂM 2020

7. QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2020

8. QUY CHẾ ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

9. QUY CHẾ TUYỂN SINH VỪA LÀM VỪA HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

10. QUY ĐỊNH TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH, HỌC TẬP VÀ THI TIẾNG ANH ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC, HỆ CHÍNH QUY

11. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY, THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

12. QUY ĐỊNH LƯU TRỮ HỒ SƠ, TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO, RÈN LUYỆN SINH VIÊN

13. QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

14. QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

15. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

16. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

17. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI KẾT QUẢ LAO ĐỘNG HÀNG THÁNG

18. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CHẤM CÔNG BẰNG MÁY QUÉT VÂN TAY

19. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THĂM HỎI KHI ỐM ĐAU, ĐÁM TANG, ĐÁM CƯỚI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

 20. QUI CHẾ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUI

21. QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHÂN BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ.

22. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

23. QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

24. QUY TRÌNH QUẢN LÝ TÀI SẢN

25. QUI TRÌNH THANH TOÁN

26. QUI ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH HÀNG NĂM

27. QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUI CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

28. QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Tin liên quan
Top