Tin Khác

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

 

 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

1.Thông tin liên hệ :

Địa chỉ liên hệ: Phòng 405 nhà A, trường Đại học Công đoàn 169 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội.

Số điện thoại : 0438516532

Email: pkt@dhcd.edu.vn

2. Giới thiệu chung

Phòng thành lập ngày 11/3/2010. Hiện nay, phòng có 7 cán bộ, trong đó có 5 thạc sĩ. Phòng có chức năng tham mưu, đề xuất các biện pháp tổ chức, quản lý công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục các hệ, các trình độ đào tạo toàn trường; Tổ chức, quản lý các hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng của Nhà trường.

Nhiệm vụ của phòng được chia thành 2 nội dung cụ thể là công tác khảo thí và công tác đảm bảo chất lượng

* Về công tác khảo thí :

- Đảm bảo an toàn, bí mật 100% việc in sao, bàn giao đề thi.

- Tổ chức thi lần 1 và lần 2 các lớp, các hệ trong toàn trường đảm bảo nghiêm túc, đúng kế hoạch, bố trí đầy đủ cán bộ coi thi.

- Tổ chức đánh phách, cắt phách, vào điểm đảm bảo chính xác và không bị lộ đầu phách.

- Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp cải tiến các hình thức thi cho hợp lí, khách quan, hiệu quả.

- Xây dựng đề án xây dựng ngân hàng câu hỏi làm cơ sở cho việc xây dựng đề thi và trình Ban Giám hiệu. Chủ trì tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vu công tác khảo thí và thực hiện các hợp đồng tổ chức hoạt động khảo thí.

- Phục vụ cho công tác đào tạo theo tín chỉ, Phòng có kế hoạch chủ động cho cán bộ quản lý, cán bộ nhân viên trong phòng được tham gia học tập các lớp bồi dưỡng về đào tạo theo tín chỉ, nghiên cứu những văn bản về quy trình và quy định kiểm tra đánh giá theo hệ thống tín chỉ.

- Tổ chức cho phòng đi tham quan, học tập những trường đã đào tạo theo tín chỉ,  học hỏi kinh nghiệm tổ chức thi, quản lý thi theo hệ thống tín chỉ.

* Về công tác đảm bảo chất lượng:

- Chủ trì xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục và đảm bảo chất lượng giáo dục trong nhà trường.

- Tham mưu, giúp Hiệu trưởng hướng dẫn việc đánh giá chất lượng cấp chương trình giáo dục làm căn cứ để hiệu chỉnh chương trình đào tạo, đảm bảo vòng đời chương trình đào tạo là 3 năm; xúc tiến việc đánh giá ngoài để thực hiện kiểm định chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Nghiên cứu và tham gia các đề án, dự án, các chương trình có liên quan đến lĩnh vực khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Tham gia các lớp tập huấn về công tác Đảm bảo chất lượng của Cục khảo thí & KĐCL.

 

- Xây dựng kế hoạch, trình và giúp Hiệu trưởng tổ chức các khoá tập huấn cho cán bộ quản lý, giảng viên và công nhân viên trong toàn trường về công tác đảm bảo chất lượng.

3. Cán bộ quản lý

  • Trưởng phòng: Th.S. Đàm Khắc Cử

                           Email: Cudk@dhcd.edu.vn

  • Phó trưởng phòng: Th.S Bùi Thu Hà

                                     Email: Habt@dhcd.edu.vn

4. Chức năng nhiệm vụ

4.1 Chức năng:

- Tham mưu, đề xuất các biện pháp tổ chức, quản lý công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục các hệ, các trình độ đào tạo toàn trường.

- Tổ chức, quản lý các hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng của Nhà trường.     

                                                                       
4.2 Nhiệm vụ:
         1) Công tác khảo thí:

- Nghiên cứu, soạn thảo và trình Hiệu trưởng ký duyệt, ban hành các văn bản quy định về công tác khảo thí theo đúng quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Nghiên cứu, đề xuất và tổ chức các hình thức thi phù hợp với yêu cầu của các ngành, các hệ, các trình độ đào tạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả đánh giá đào tạo.

- Phối hợp với các khoa, bộ môn xây dựng, quản lý, sử dụng và lưu trữ ngân hàng câu hỏi thi, quỹ đề thi hết học phần toàn trường.

- Trước mắt nhận đề thi từ các khoa, bộ môn giảng dạy. Tổ chức bốc thăm lựa chọn, in sao đề thi theo kế hoạch thi học kỳ hàng năm. Tổ chức bàn giao đề thi theo đúng quy định bảo vệ tài liệu tối mật.

- Lập kế hoạch coi thi (điều động cán bộ coi thi, tổ chức và giám sát kỳ thi…)

- Chủ động phối hợp với các khoa, bộ môn tổ chức thực hiện kế hoạch thi kết thúc học phần cho tất cả các hệ, các trình độ đào tạo trong toàn trường. Cụ thể là: Phối hợp với các khoa, bộ môn giảng dạy tổ chức kỳ thi kết thúc học phần lần 1 và chủ trì tổ chức kỳ thi các học phần lần 2.

- Thu nhận bài thi. Tổ chức đảo túi bài thi, làm phách. Bàn giao đề thi, bài thi cho các khoa, bộ môn chấm. Tổ chức, quản lý công tác làm phách, chấm thi tập trung.

- Nhận kết quả chấm thi từ các khoa, bộ môn, ghép phách, lên điểm thi kết thúc học phần, giao cho các khoa Chủ quản tổng hợp và tính điểm học phần cho sinh viên.

- Chủ trì thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài các môn học của giảng viên.

    2) Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục:

- Nghiên cứu, xây dựng và đề xuất triển khai các giải pháp để đảm bảo chất lượng đào tạo.

- Nghiên cứu, xây dựng hệ thống công cụ đánh giá (bảng hỏi, phiếu khảo sát, bảng biểu thống kê,…) chương trình đào tạo, việc giảng dạy của giảng viên, việc học tập của sinh viên, việc làm của sinh viên đã ra trường.

- Phối hợp, tổ chức các hoạt động nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo của trường Đại học Công đoàn.

- Xây dựng kế hoạch và là đầu mối tổ chức đánh giá chất lượng giáo dục của trường.

- Xây dựng kế hoạch, trình và giúp Hiệu trưởng tổ chức các khoá tập huấn cho cán bộ quản lý, giảng viên và công nhân viên trong toàn trường về công tác đảm bảo chất lượng.

- Giúp việc cho Hội đồng tự đánh giá Nhà trường và là đầu mối tham mưu, tổng hợp hồ sơ đảm bảo chất lượng và lưu trữ tài liệu tự đánh giá của Trường.

- Thu thập, cập nhật các văn bản về kiểm định chương trình đào tạo, kiểm định chất lượng đào tạo. Tham mưu cho Ban Giám hiệu xây dựng bộ tiêu chuẩn cho các bộ phận thuộc trường. Thường trực thẩm định chất lượng đào tạo của toàn trường và các bộ phận.

       3) Quyền hạn:

- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng có quyền đề xuất với các Khoa, Phòng, Bộ môn các biện pháp thực hiện các quy định về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng.

- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng có quyền kiến nghị với Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề vi phạm quy chế và quy định về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng của Nhà trường.

5. Thông tin - hoạt động:

Trong xu thế hội nhập quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương kiểm định chất lượng dạy và học tại tất cả các trường đại học và cao đẳng, không phân biệt loại hình công lập, bán công hay dân lập. Hiện nay nhiều trường đại học, cao đẳng trong cả nước có trung tâm hoặc đơn vị chuyên trách công tác khảo thí và công tác đảm bảo chất lượng. Vì vậy, việc thành lập Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (tên viết tắt tiếng Việt là KT&ĐBCL)  tên tiếng Anh là Office of Educational Testing and Quality Assurance (tên viết tắt tiếng Anh là OETQA) tại Trường Đại học Công đoàn là một nhu cầu tất yếu.

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được thành lập từ ngày 01/3/2010. Hoạt động theo Quyết định số 858/QĐ – ĐHCĐ ngày 19/11/2010 do Hiệu Trưởng ký ban hành. Phòng có chức năng tham mưu và trực tiếp điều hành tác nghiệp công tác khảo thí và công tác đảm bảo chất lượng chất lượng giáo dục các hệ, các trình độ đào tạo toàn trường. Mặc dù mới được thành lập hơn một năm, nhưng Phòng đã có những nỗ lực cố gắng và đã đạt được một số thành tích.

 5.1 Về công tác khảo thí

Ngay sau khi thành lập, từ đầu tháng 3 năm 2010, mặc dù chỉ mới có 02 cán bộ, Phòng đã tiếp nhận công tác quản lý, in sao đề thi kết thúc học phần cho các hệ, các trình độ đào tạo trong toàn trường, tổ chức thi kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2009-2010 cho sinh viên trình độ đại học, cao đẳng chính quy với tổng số 451 lượt lớp thi hết học phần, nhận bài thi, tổ chức dồn túi, đách phách, cắt phách, giao bài cho các khoa, bộ môn chấm, nhận lại phiếu điểm và vào điểm cho tổng số 30.356 lượt bài thi, tổ chức phân công 1928 lượt cán bộ coi thi.

Học kỳ 1 năm học 2010 – 2011, Phòng tiếp tục tổ chức kỳ thi hết học phần kết quả là đã tổ chức cho 754 lượt lớp thi hết học phần, đã đánh phách, cắt phách và vào điểm cho 47.708 lượt bài thi, tổ chức phân công 2964 lượt cán bộ coi thi.

Phòng đã tiếp nhận đơn xin xem xét lại bài thi hết học phần của hàng trăm sinh viên, đã phối hợp với các khoa, bộ môn xem xét lại điểm và trả lời kịp thời cho sinh viên.

Cũng theo chức năng nhiệm vụ, Phòng đã tổ chức thi cho trên 40 lớp liên thông và vừa làm vừa học với khoảng 109 học phần, bố trí nhiều đợt cán bộ đi coi thi ở các địa phương, đảm bảo tính thống nhất và phối hợp đồng bộ với các đơn vị liên kết nên công tác tổ chức thi luôn được đảm bảo.

Sau hơn một năm hoạt động, Phòng đã làm tốt công tác khảo thí và được Ban Giám hiệu và các đơn vị đánh giá tốt.

5.2 Về công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục

         Công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục là công việc mới đối với Trường Đại học Công đoàn, lại càng mới đối với các chuyên viên của Phòng KT&ĐBCL. Tuy nhiên các cán bộ của Phòng đã tích cực nghiên cứu tài liệu, trau dồi các kiến thức cơ bản về công tác đảm bảo chất lượng, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về công tác đảm bảo chất lượng do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng. Về cơ bản Phòng đã hoàn thành những nhiệm vụ mà Ban Giám hiệu giao cho về công tác đảm bảo chất lượng, bước đầu là công tác kiểm tra việc chấp hành giờ lên lớp của giảng viên và sinh viên. Mỗi đợt kiểm tra xong Phòng đều có báo cáo gửi Ban Giám hiệu Nhà trường.

Ngoài ra Phòng đã tổ chức được một buổi tập huấn về nghiệp vụ cán bộ coi thi, buổi tập huấn đã được sự tham gia đông đảo của giảng viên trong toàn trường và đã đem lại những kết quả quan trọng trong ngay đợt tổ chức thi học kỳ 1 năm học 2010 – 2011. Cụ thể là hầu hết giảng viên đều nắm được Quy chế thi, thực hiện nghiêm túc nghiệp vụ coi thi, làm cho kỳ thi được tổ chức một cách nghiêm túc, bài bản và đã đạt được những kết quả ngoài mong đợi. việc làm đầu mối cho công tác đảm bảo chất lượng các đơn vị thuộc Trường, công tác điều tra xã hội học.

5.3. Về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ và phân công nhiệm vụ:

          Khi thành lập, Phòng chỉ có 02 cán bộ được điều chuyển từ phòng Đào tạo và Khoa Tài chính ngân hàng sang, cả 2 cán bộ đều có trình độ Thạc sỹ. Tháng 9 năm 2010, Phòng được bổ sung thêm 02 cán bộ, một ở phòng Công tác sinh viên và một ở khoa Quản trị kinh doanh, 2 đồng chí này đều đang học cao học, dự kiến trong năm nay sẽ bảo vệ luận văn Thạc sỹ.

Do khối lượng công việc ngày một nhiều thêm, và đặc biệt được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, ngày 01 tháng 4 năm 2011, Phòng được bổ sung thêm 01 chuyên viên. Đến nay Phòng đã có tổng số 5 cán bộ, các bộ công chức của Phòng được chia thành các nhóm công tác sau:

- Nhóm quản lý, in sao đề thi học phần gồm 2 cán bộ có trách nhiệm nhận đề thi từ các khoa, bộ môn, lên kế hoạch và tổ chức nhân đề theo từng lớp sinh viên.

- Nhóm bố trí cán bộ coi thi, giao đề thi và điều kiện, giao, nhận và quản lý bài thi học phần gồm 1 cán bộ. Nhóm này có trách nhiệm bố trí cán bộ coi thi cho tất cả các lớp, các hệ, giao đề thi, danh sách thi cho cán bộ coi thi và nhận bài thi do cán bộ coi thi nộp.

- Nhóm đảm bảo chất lượng giao cho 1 đồng chí chuyên trách nghiên cứu và đề xuất các kiến nghị các biện pháp nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường.

Đồng chí Phụ trách Phòng quản lý, kiểm tra, điều hành tác nghiệp và chịu trách nhiệm chung về tất cả các công việc của Phòng.

Tuy mỗi người được phân công một mảng công việc khác nhau, nhưng tất cả cán bộ chuyên viên của Phòng luôn hỗ trợ nhau mỗi khi nhóm nào có nhiều việc.

          Đặc biệt công tác đoàn kết nội bộ luôn được Phòng đề cao và thực hiện tốt. Ngay từ khi có 2 cán bộ, rồi lên 4 cán bộ và bây giờ là 5 cán bộ, tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau, chia sẻ tâm tư tình cảm, thăm hỏi động viên luôn được đề cao.

5.4. Về cơ sở vật chất - kỹ thuật

         Được sự quan tâm của Nhà trường, phòng làm việc của Phòng KT&ĐBCL được bố trí tương đối đầy đủ các trang thiết bị như bàn ghế, tủ, máy tính, máy in và máy phô tô copy. Hiện nay, Phòng được trang bị 4 máy vi tính, 1 máy in, 1 máy phô tô copy và một số máy điện thoại cố định.

          Do công tác làm đề có tính bảo mật nên Nhà trường đã bố trí thêm cho Phòng một phòng riêng để làm đề.

5.5. Công tác Đảng, Công đoàn

Từ tháng 11 năm 2010, khi Phòng có đủ 3 đảng viên, Đảng ủy Nhà trường đã có Quyết định thành lập Chi bộ phòng KT&ĐBCL, đồng chí Phụ trách phòng được bổ nhiệm làm Bí thư Chi bộ. Mặc dù số đảng viên ít, nhưng Chi bộ luôn sinh hoạt đầy đủ, đúng kế hoạch. Trước mỗi đợt triển khai các công việc lớn của Phòng, Chi bộ đều tổ chức họp phân công nhiệm vụ cho các đảng viên.

Hiện nay, Phòng có một quần chúng ưu tú vừa được giới thiệu đi học cảm tình Đảng, Chi bộ cũng đang theo dõi để giới thiệu đồng chí vào Đảng.

Tổ công đoàn Phòng cũng được thành lập vào tháng 11 năm 2010, đồng chí Nguyễn Thành Trung được bổ nhiệm làm tổ trưởng công đoàn. Tổ công đoàn đã phát huy tốt vai trò của mình trong Phòng : Quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của từng cán bộ trong Phòng, động viên, thăm hỏi và có những giúp đỡ tích cực về cả vật chất lẫn tinh thần. Tất cả các hoạt động đó đã giúp cho cán bộ trong Phòng luôn phấn khởi, đoàn kết và phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

5.6. Phương hướng hoạt động của Phòng

Năm học này trường đã bắt đầu thực hiện hình thức đào tạo tín chỉ, đòi hỏi phòng KT&ĐBCL phải tích cực nghiên cứu, nắm chắc Quy chế đào tạo tín chỉ, nghiên cứu và đề xuất những giải pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục Nhà trường.

a. Về công tác khảo thí :

- Đảm bảo an toàn, bí mật 100% việc in sao, bàn giao đề thi.

- Tổ chức thi lần 1 và lần 2 các lớp, các hệ trong toàn trường đảm bảo nghiêm túc, đúng kế hoạch, bố trí đầy đủ cán bộ coi thi.

- Tổ chức đánh phách, cắt phách, vào điểm đảm bảo chính xác và không bị lộ đầu phách.

- Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp cải tiến các hình thức thi cho hợp lí, khách quan, hiệu quả.

- Xây dựng đề án xây dựng ngân hàng câu hỏi làm cơ sở cho việc xây dựng đề thi và trình Ban Giám hiệu. Chủ trì tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vu công tác khảo thí và thực hiện các hợp đồng tổ chức hoạt động khảo thí.

- Phục vụ cho công tác đào tạo theo tín chỉ, Phòng có kế hoạch chủ động cho cán bộ quản lý, cán bộ nhân viên trong phòng được tham gia học tập các lớp bồi dưỡng về đào tạo theo tín chỉ, nghiên cứu những văn bản về quy trình và quy định kiểm tra đánh giá theo hệ thống tín chỉ.

- Tổ chức cho phòng đi tham quan, học tập những trường đã đào tạo theo tín chỉ,  học hỏi kinh nghiệm tổ chức thi, quản lý thi theo hệ thống tín chỉ.

b. Về công tác đảm bảo chất lượng

- Chủ trì xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục và đảm bảo chất lượng giáo dục trong nhà trường.

- Tham mưu, giúp Hiệu trưởng hướng dẫn việc đánh giá chất lượng cấp chương trình giáo dục làm căn cứ để hiệu chỉnh chương trình đào tạo, đảm bảo vòng đời chương trình đào tạo là 3 năm; xúc tiến việc đánh giá ngoài để thực hiện kiểm định chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Nghiên cứu và tham gia các đề án, dự án, các chương trình có liên quan đến lĩnh vực khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Tham gia các lớp tập huấn về công tác Đảm bảo chất lượng của Cục khảo thí & KĐCL.

- Xây dựng kế hoạch, trình và giúp Hiệu trưởng tổ chức các khoá tập huấn cho cán bộ quản lý, giảng viên và công nhân viên trong toàn trường về công tác đảm bảo chất lượng.

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng dù mới thành lập kinh nghiệm chưa nhiều, số lượng cán bộ nhân viên còn hạn chế, nhưng với sự quyết tâm và tinh thần làm việc hăng say, Phòng sẽ phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ phòng sẽ không ngừng học tập nâng cao trình độ, nghiên cứu và đề xuất các biện pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

 

 

Tin liên quan
Top