Tin Khác

KHOA BẢO HỘ LAO ĐỘNG

 KHOA BẢO HỘ LAO ĐỘNG

1.     Thông tin liên hệ

1.1.    Địa chỉ: Phòng 208 – nhà B – Đại học Công đoàn – 169 – Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội.

1.2.    Số điện thoại: 0243.8517081

1.3.    Email: kbhld@dhcd.edu.vn

2.     Giới thiệu

3.     Đội ngũ cán bộ, giảng viên

Trưởng Khoa:  TS. Vũ Văn Thú

Email: thuvv@dhcd.edu.vn

Phó Trưởng Khoa: TS. Đỗ Thị Lan Chi

Email: chidtl@dhcd.edu.vn

Các giảng viên:

ThS.  Nguyễn Hồng Sơn

Email: atvsld@gmail.com

ThS.  Đào Bằng Giang

Email: giangdb@dhcd.edu.vn

ThS.  Nguyễn Thị Tuyến

Email: tuyennt@dhcd.edu.vn

ThS. Tô Xuân Quỳnh

Email: toxuanquynh1304@gmail.com

ThS. Trương Thị Yến Nhi

Email: nhitty@dhcd.edu.vn

TS.  Nguyễn Đức Khoáng

Email: khoangnd@dhcd.edu.vn

ThS.  Nguyễn Đắc Diện

Email: diennd@dhcd.edu.vn

 

Cố vấn học tập: ThS. Nguyễn Đắc Diện

Email: diennd@dhcd.edu.vn

Giáo vụ khoa: CN. Vũ Trọng Đại

Email: daivt@dhcd.edu.vn

4.     Chức năng, nhiệm vụ (theo Quyết định số 660/QĐ-ĐHCĐ ngày 10/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ của các khoa, phòng, bộ môn, trung tâm thuộc Trường Đại học Công đoàn).

- Đào tạo trình độ Thạc sỹ, Đại học ngành Bảo hộ lao động (các hệ Chính quy, Vừa làm vừa học, Đại học phần, Liên thông…)

- Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, t­ư vấn trong các lĩnh vực về An toàn lao động – Vệ sinh môi tr­ường – Phòng chống cháy nổ.

5.     Đào tạo

5.1.          Trình độ đào tạo: Đại học

5.2.          Mã ngành đào tạo: 7850201

5.3.          Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT

5.4.          Thời gian đào tạo: 4 năm

5.5.          Bằng tốt nghiệp: Cử nhân kĩ thuật Bảo hộ lao động

5.6.          Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo kỹ sư Bảo hộ lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, và sức khỏe tốt, có kiến thức và kỹ năng thực hành đại cương, cơ sở và chuyên ngành an toàn vệ sinh lao động, có khả năng ứng dụng kiến thức được đào tạo vào các hoạt động sản xuất và đời sống.

5.7.          Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm các công việc: An toàn - Vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Cán bộ có nghiệp vụ sư phạm giảng dạy Bảo hộ lao động. Kiểm tra Bảo hộ lao động của Công đoàn. Thanh tra Nhà nước về An toàn vệ sinh lao động.

6.                 Hoạt động nghiên cứu khoa học

7.                 Hoạt động đoàn thể

8.                 Thành tích – khen thưởng

Bằng khen của Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam các năm 1991, 2011, 2012, 2016.

9.                 Định hướng phát triển

10.              Một số hình ảnh

 

Tin liên quan
Top