Tin Hoạt động

KẾ HOẠCH CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ LỊCH SỬ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VÀ LỊCH SỬ ILO

 

MỘT SỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Thể lệ cuộc thi. Xem ở đây

2. Tài liệu tuyên truyền 90 năm CĐVN (11_5_2019). Xem ở đây

3. Tài liệu tuyên truyền ILO 100_VN. Xem ở đây

4. Nghị quyết 03_NQ-TLĐBCH về công tác cán bộ. Xem ở đây

5. Nghị quyết 20-NQTW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Xem ở đây

 

Tin liên quan
Top