ࡱ> Hbjbj! ! khCfCfG TTTTT$xxxxtxJTsss;J=J=J=J=J=J=J$4MOaJ9TssaJTTJN*N*N*TT;JN*;JN*N*6D(GSU &)jE'JJ0JFjPz)jP8GGjPTGLsZ@N* 4AsssaJaJ2*sssJjPsssssssss : TRNG I HC CNG ON KHOA (BM)& & & & & & & & & . ____________________________________ CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp T do Hnh phc ______________________________________________________________ H Ni, ngy thng nm 20& . NGH (V vic thanh ton tin ging dy v#t gi) Knh gi: - Hiu trng Trng i hc Cng on - Phng ao ta#o, phong Ti v - Cn c k hoch ging dy nm hc 201.. 201.. s & ./HC ngy & thng.. nm 201.. ca Hiu trng; - Cn c vo quy ch chi tiu ni b ca Hiu trng Trng i hc Cng on; Khoa (BM) & & & & & & & & & .. ngh thanh ton tin gia ng da#y v#t gi - H tn ging vin: Chc danh: - n v cng tc: - Hc phn: S tit: - Lp: S) s: N#i dung ngh thanh ton gm: STTNI DUNG THANH TONS LNGN GI (ng)THNH TIN (ng)1Tin ging dy v#t giTng cng:Bng ch: Knh ngh Hiu trng Nh trng xem xt gii quyt. Xin trn trng cm n! PHONG AO TA#O TRNG KHOA (BM) NGI NGH TRNG I HC CNG ON KHOA (BM)& & & & & & & & & . ____________________________________ CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp T do Hnh phc ______________________________________________________________ H Ni, ngy thng nm 20& . BNG TNG HP NGH THANH TON GING DY VT GI KY I NM HC 2018 - 2019 - Cn c vo quy ch chi tiu ni b ca Hiu trng trng i hc cng on Cn c vo k hoch ging dy trong k& nm hc & ca Hiu trng k ngy& thng& . nm& .. Cn c bo co thc hin nhim v ca ging vin c phng o to kim tra xc nhn. STTHo# va tnH# s lng02DZ\& H ^ ` b d f z |  ~rjb~YjhJ5OJQJhJOJQJhs%OJQJhJhJ5OJQJh#95OJQJhg5OJQJhJh#95OJQJhJh#95CJ$OJQJaJ$hs%h#9aJ hJaJ h$XaJhs%hJaJh#9CJOJQJh#9OJQJh#95CJH*\hs%hs%5h#9hL]oh#95 h#95 2\& ePkd$$Ifl0r%nK(644 la $IfgdJ $IfgdJ $IfgdJ $$Ifa$gd#9 $$Ifa$gdJ $Ifgds% $IfgdJ b d . v : <x`gds% #<<gd?^ #<<gdOf #<<gdOf #<<gd$ #<<gd\"7 #<<gds% gdJ `gdJ$a$gdJ * , . 4 : @ F J N R T Z ^ d f j l n t v z ~   $ & , 0 4 6 : > @ D ɽɵɪɪɽɪɪɪɪɪɪɢhtiOJQJh\"7h\"7OJQJh$OJQJh\"7h\"7OJQJo(h\"7OJQJhWOJQJhjhjOJQJo(hjhjOJQJhjOJQJh'OJQJ?D H N P V X \ ^ d f h l p t x z , . :ºٚzhiOJQJh?^OJQJhbOJQJhOfOJQJhgOJQJh$OJQJh'OJQJh#9OJQJh$}OJQJh\"7h\"7OJQJh\"7h\"7OJQJo(h\"7OJQJhtihtiOJQJo(htiOJQJhtihtiOJQJ*:Bj|$<<$Ifa$gdh: 268"tȵ}rgYgYgYNgYNhhhOfOJQJhhhOf5CJOJQJhOf5CJOJQJh#956OJQJh4Rh#956OJQJh#9OJQJht8hdTOJQJht8h#9OJQJhhh_5OJQJhhh_OJQJhOfOJQJhhh#9OJQJhhh#96OJQJhhh#96CJOJQJaJhhh#95CJOJQJaJ1!$<<$Ifa$gdhkdN$$Iflrb0D% TPp t0&644 lap2 <<$Ifgdh1$ <<$Ifgdhkd:$$Iflrb0D% TPp t0&644 lap2 <<$Ifgdh$<<$Ifa$gdh 81$ #x<gd?^kd $$Iflrb0D% TPp t0&644 lap28" $IfgdOfu<<$If]^u`gdOf $$Ifa$gdT $$Ifa$gdP/$$If]a$gdOf $$Ifa$gdh <<`gd4R<<gddT UH@;2 $Ifgd{gdhZ$a$gdP/ P^P`gd+fLkd$$Iflr3 ]5&=-k  tu1644 la4p2ytOf "jlnhj "*,ùóݟseZeh 5OJQJaJh h 5OJQJaJh{h{5OJQJaJo(h2th{5OJQJaJh]~h{5OJQJaJh{5OJQJaJhs%h{aJ h{aJh{CJOJQJh{OJQJh{5CJH*\hs%h{5h{hL]oh{5 h{5h;f6OJQJ h2t5h#9"lnjnff$a$gd{Pkd$$Ifl0L$6X 6644 la $Ifgd{ $$Ifa$gd{ $Ifgd{ $Ifgd{ $$Ifa$gd{ $Ifgd{ ,>BHNRVXZ\`bfhtxz "$Ͳۢ۲wkwcwcwckwckwch|OJQJh|h|OJQJo(h|h|OJQJh{5OJQJh|5OJQJh h{5OJQJaJh h 5OJQJaJo(h*#5OJQJaJhPrhPr5OJQJaJo(h h 5OJQJaJh 5OJQJaJhPrhPr5OJQJaJhPr5OJQJaJ&H0>>>>>>>>>>>>>> <<$IfgdTFfA$<<$Ifa$gdT <<`gd{ & Fgd gd{$&*.268>@BHJLTVX\`bhntz~ &*26:<@DJPVXոոոոոոɸոոոոոոոɸɸոոոոոոոոոh{OJQJh OJQJh 5OJQJh h OJQJo(h h OJQJh|OJQJh|h|OJQJh|h|OJQJo(EX\^`bfjlpvxz~>P?R?T?Z?^?b?h?n?p????ٺ}rrrrrdh4Rh{56OJQJh|h|OJQJh*#OJQJUhTh*#OJQJh*#h|CJ OJQJh|OJQJhPrhPrOJQJhOJQJhPrOJQJhKhKOJQJo(hKhKOJQJhKOJQJh h OJQJh h OJQJo(h OJQJ'i#nh mc (gi/ kyI)Gi th#c hi#n gia ng da#y ho#c ky IV#t hu#t (gi)n giaThanh tinKy nh#nT ng c#ngS tin bng ch: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Xin trn trng cm n! HIU TRNGK TON TRNGTRNG P. O TOTRNG KHOA (BM) NGI NGH TRNG I HC CNG ON KHOA (BM)& & & & & & & & & . ____________________________________ CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp T do Hnh phc ______________________________________________________________ H Ni, ngy thng nm 20& . BNG TNG HP NGH TM THANH TON GING DY VT GI NM HC 20.. - 20& - Cn c vo quy ch chi tiu ni b ca Hiu trng trng i hc cng on Cn c vo k hoch ging dy trong k& nm hc & ca Hiu trng k ngy& thng& . nm& .. Cn c bo co thc hin nhim v ca ging vin c phng o to, phng T chc kim tra xc nhn. STTH v tnH s lngn gi (ng/gi)Gi thc hinnh mc (gi/nm)Vt - ht (gi)Thnh tinS a thanh tonK nhnK IK IIGing dyQuy iGing dyQuy iT ng Tng s tin bng ch: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Xin trn trng cm n! HIU TRNGK TON TRNG TRNG P. O TOTRNG KHOA (BM) NGI NGH >>>>????? ? ?????????? ?"?$?&?(?@?B?FfFfa Ff <<$IfgdTB?D?F?H?J?L?N?P?????@&@J@f@ <<$Ifgdh $$Ifa$gdh <<`gd{Ff <<$IfgdT???????@@@@@@@$@d@h@j@l@p@r@@@óܣܕ܅wlh]TKF>hL]oh(Ja5 h(Ja5h|6OJQJh;f6OJQJh{h;fOJQJh{hhh{OJQJhhh|5CJOJQJhhh|5CJOJQJo(hhh5CJOJQJhhh{5CJOJQJo(hhh5CJOJQJo(hhh5CJOJQJh5CJOJQJhhh{5CJOJQJh?K56OJQJh{56OJQJf@h@j@l@n@p@r@@ZMHHHH? $Ifgds`gdhZ P^P`gd{kd$$IflrLp0*4$   t4644 lap2@@@@AAAABB\BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCC CCvhhPrh(Ja5OJQJaJh(Jah(Ja5OJQJaJh h(Ja5OJQJaJh{h(Ja5OJQJaJo(h2th(Ja5OJQJaJh]~h(Ja5OJQJaJh(Ja5OJQJaJhs%h(JaaJ h(JaaJh(JaCJOJQJh(JaOJQJh(Ja5CJH*\hs%h(Ja5h(Ja"@@AA`AABBBBB Cnff$a$gd(JaPkd$$Ifl0L$6X 6644 la $Ifgds` $$Ifa$gds` $Ifgds` $Ifgds` $$Ifa$gds` $Ifgds` CCCCC"C$C*C.CFCHCXCZC\CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDDD DDDD"D&D׹ɰzh h(JaOJQJo(h h(JaOJQJh(JaOJQJh|h(JaOJQJo(h|h(JaOJQJh(Ja5OJQJh h(Ja5OJQJaJo(h h(Ja5OJQJaJh(Ja5OJQJaJhPrh(Ja5OJQJaJhPrh(Ja5OJQJaJo(0 CHCLCCDtEvE~EEEEEF(F4FJFpFFFFFFFfe <<$Ifgdh $$Ifa$gd $$Ifa$gdh^gd(Ja & Fgd(Jagd(Ja$a$gd(Ja&D*D:DG@GBGPGRGTGVGXGZG\G^G`GbGdGfGhGjGGGH&H $$Ifa$gd $$Ifa$gdh <<`gdpY" <<`gd(JaFf@/Ff* <<$IfgdhHHHH*H,H:H$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3N)cbJ uV4(Tn 7_?m-ٛ{UBwznʜ"Z xJZp; {/<P;,)''KQk5qpN8KGbe Sd̛\17 pa>SR! 3K4'+rzQ TTIIvt]Kc⫲K#v5+|D~O@%\w_nN[L9KqgVhn R!y+Un;*&/HrT >>\ t=.Tġ S; Z~!P9giCڧ!# B,;X=ۻ,I2UWV9$lk=Aj;{AP79|s*Y;̠[MCۿhf]o{oY=1kyVV5E8Vk+֜\80X4D)!!?*|fv u"xA@T_q64)kڬuV7 t '%;i9s9x,ڎ-45xd8?ǘd/Y|t &LILJ`& -Gt/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!0C)theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] bG h4h D :,$X?@C&DEHH ')+-.2 :8>B?f@@ CFGS>T>U>V>W>ssI vvI 9*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplaceB*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-region mQwz{~  !$%*+.378;@DEKLRSVWZ[_`dhmnrswy $%+,2367:;?@DOSgijnotuyz GKY]bfglmpqvwzbbXZ[^`djoux #$'(*+./1278=>ABGHJLOPSVYZ^_efhimnsvy} !"'(./3489;?DGKMPSVWZ\bchikmr- / 0 3 5 9 ? D J M       " # & ) , - 1 2 8 9 ; < @ A F I L P S T V W Z [ ^ _ c d h i n o q r u v { |      # $ & ( * , 1 2 6 7 9 : > D F I K Y ^ _ b c f g j k p q t u x y | I I 33333333.Tbbc|v}?8fI P F I bbI 9g:it9]D0t<.~rՀb 9.68d{@U<.]8D"a; H_BmH gCcs4 wwְA^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH8^8`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHx^x`OJQJ^Jo(hHoH^H`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH h^h`o(hH. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(hH- ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.88^8`5OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHxx^x`OJQJ^Jo(hHoHH^H`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hHh h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH. h^h`o(hH. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.h h^h`o(hH. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH. ; H_tH gCcs ww]8Db 9. @U<9]r 9g LZ    h@        R4    ,,    T         *         ڈ&         @EP/4R_qB'sH 5 t ~GNti"W@}$ A= pY"S$s% 'l( *T+/2\"7Id7t8c+<=ZEgFY_G3HK+fL6MrnNTdT`@VyW$Xu[z>\M^?^I_Yc_ `s`(Ja8c;fOfD2i4 nB2nW0rUJrPr2tC9y|$}A}]~P{i-b:v3%C<>cJ12f *"me~@#)8WW -*Unknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7& r.VnTime9& r.VnTimeH5. .[`)Tahoma?= *Cx Courier New;Wingdings7.@ CalibriA$BCambria Math"1 htGtG;$lGr r !24A A 3QHX?#92! xx TRNG I HC CNG ONUserBinh Nguyen Thanh8     Oh+'0p  , 8 DPX`h$TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNUser Normal.dotmBinh Nguyen Thanh2Microsoft Office Word@@ @X%@X%r ՜.+,0 hp HOMEA $TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN Title !"#$%&'()*+,-./012346789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwyz{|}~Root Entry F0U &Data 531TableOPWordDocument khSummaryInformation(xDocumentSummaryInformation8MsoDataStoreT &SU &KLFYDUTC==2T &SU &Item PropertiesUCompObj r  F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q Đại học Công Đoàn
Top