ࡱ> Ȁbjbj! ! 4CfCfL TTTTThhhh,h,ITcccHHHHHHH$K2NH9TPccPPHTTH(((P0 TTH(PH((6C(F%&=DsHH0,IYDN'N8FFNT#FPc"(cccHH'ccc,IPPPPNccccccccc : TRNG I HC CNG ON KHOA (BM)& & & & & & & & & . ____________________________________ NG KY NHI#M VU# GIA NG DA#Y NM HO#C 20& .- 20& Ho# va tn gia ng vin: & & & & & & & & & & & Chc vu#:& & & & & . Thm nin gia ng da#y:& & & & ..nm H# s lng:& & & I. NHI#M VU# GIA NG DA#Y: - i#nh mc gia ng da#y:& & & & & & .gi chu n / nm ho#c. - #c min gia m:& & %=& & & gi chu n; Ly do min gia m:& & & & & & & & & & & & & & .. - i#nh mc th#c t:& & & .gi chu n/ nm ho#c - i#nh mc ti ha#n cao nht: & & ..gi chu n/ nm ho#c (250% i#nh mc th#c t) 1. Khi l#ng gia ng da#y: GIA NG MNHO#C KY IHO#C KY ILpT ng s titTrong oLpT ng s titTrong oLy thuytBai t#pTh#c hanhLy thuytBai t#pTh#c hanhC#ng:T ng 1= & & & & tit (Ky I) + & & & & tit (Ky II) =& & & & & & ..tit ca nm 2.Cac cng vi#c quy i: TTHo#c kyN#i dung cng vi#cKhi l#ngH# sGi chu nC#ng:T ng c#ng I= 1 + 2= & & & & & gi chu n /nm ho#c=& & ..% i#nh mc ti ha#n cao nht. II. HO#C T#P: i#nh mc:& & & & . Gi chu n / nm ho#c TTN#i dung ho#c t#pH#Thi gianQuy ra gi chu nXac nh#n cu a P. T chcC#ng: III. NGHIN CU KHOA HO#C: i#nh mc:& & & & . Gi chu n / nm ho#c TTN#i dung ho#c t#pCp taiThi gian th#c hinQuy ra gi chu nXac nh#n cu a P. Khoa ho#cC#ng Ha N#i, ngay& & & .thang& & nm TR NG KHOA (B# MN) NGI NG KY  TR NG PHONG AO TA#O TRNG I HC CNG ON KHOA (BM)& & & & & & & & & . ____________________________________ C02DZ\ " f   H ` p r vfYOYOh~GCJOJQJhh~GCJOJQJhh~G5CJOJQJaJh~G5CJOJQJaJh~G5OJQJh~GOJQJaJhh~GOJQJaJhh~G5CJhh~G5CJ OJQJaJh>h~GCJOJQJaJh>h~G5CJOJQJaJhTh~GCJOJQJaJh~GOJQJhS h~G56OJQJhTh~G5OJQJhTh~GOJQJhTh~G5CJOJQJaJhTh~G5CJOJQJhTh~GCJOJQJaJ"h=h~G56CJOJQJaJ 2 < \ Hkdb$$Ifl4F d&` ey t06  44 laPpyt$ #x<$Ifa$gd\ p r t v x  #$IfgdFfFf^$ #x<$Ifa$gd "$&(*,.02468:<>@BDFHJLNFfFfwFf: #$IfgdNPRTVXZ\^`bdfhjlnprtvxz|~Ff.Ff #$IfgdH #x<gd~GFf#$ #$Ifa$gdFfk #$IfgdH$ #x<$Ifa$gd #<<gd~Gkdi&$$Iflֈ7td&nW xxx t0644 lap<yt  #$IfgdkdG'$$Iflֈ7td&nW xxx t0644 lap<yt #$Ifgd "kd%($$Iflֈ7td&nW xxx t0644 lap<yt"$&(*,. #$Ifgd.0kd)$$Iflֈ7td&nW xxx t0644 lap<yt02468:< #$Ifgd<>kd)$$Iflֈ7td&nW xxx t0644 lap<yt>LNPrxh[VVFF$<<$Ifa$gdgd~G #x<gd~Gkd*$$Ifl0d&X x t0644 lapyt$ #$Ifa$gd prr ` "֯ɡwl^l^l^SL hh~GCJOJQJ$<<$Ifa$gd kdY+$$Iflֈ/ d& t0644 lap<yt "$&(*, $Ifgd,.kdS,$$Iflֈ/ d& t0644 lap<yt.02468: $Ifgd:<kdM-$$Iflֈ/ d& t0644 lap<yt<>@BDFH $IfgdHJkdG.$$Iflֈ/ d& t0644 lap<ytJLNPRTV $IfgdVXkdA/$$Iflֈ/ d& t0644 lap<ytXZhjlnp $$Ifa$gdprtgd~Gkd;0$$Iflֈ/ d& t0644 lap<yttvx 2Nz $$Ifa$gdgd~G kd51$$Iflֈ Bud&NN3 t0644 lap<yt dh$Ifgdkd/2$$Iflֈ Bud&NN3 t0644 lap<yt dh$Ifgdkd)3$$Iflֈ Bud&NN3 t0644 lap<yt dh$Ifgdkd#4$$Iflֈ Bud&NN3 t0644 lap<yt$dh$Ifa$gd gd~Gkd5$$Iflֈ Bud&NN3 t0644 lap<yt `b$If^`bgd $Ifgd $$Ifa$gd<<gd~G ^`gd~G <<$Ifgd $$Ifa$gd $XUSJ=1 $$Ifa$gd $Ifgd $Ifgdkd6$$IflrF%>.bJ $ tv2644 la4p2yt"$&VXjv|vvv.wDwFwJwrwwwwwww(x8x:xBxxxxxy`yhyy̷󦞦zph/CJOJQJh}@}D}F}ƀȀõήΣΣhghouCJaJ h/5h/5CJOJQJ h|@|B|D|F|H|J|L|N|P|R|T|V|X|Z|\|^|`|FfVFfSFfP #<<$Ifgd`|b|d|f|h|j|l|n|p|r|t|v|x|z|||~||||||||||||FfaFf]FfJZ #<<$Ifgd|||||||||||||||||||||||||||FfCkFfgFfyd #<<$Ifgd||||||||||||||||||||||||FfruFf rFfn #<<$Ifgd|}}} }"}$}&}(}*},}F}L}j}|}}}~$~&~(~Ff{ #<<gd/gd@BDFHJLNPRTVXZFfFfFf3 #<<$IfgdZ\^`bdfhjlnprtvxz|~FfFfFfD #<<$IfgdFf FfFfU #<<$IfgdFfFfFff #<<$Ifgd "$&(*FfFfw #<<$Ifgd*,PRTVXZ\^Ȁ ^`gdougdd& `R`U`S`i t0644 laPpFyt$$IfP!v h#v #vR#v#v#v#v#vS#v#v #v !#v |:V l4 t06+++++5 5R55555S55 5 !5 |aPpnytkdb$$Ifl4 b&>!#d& R S !| t06,,,,44 laPpnytz$$IfP!v h#v #vR#v#v#v#v#vS#v#v #v !#v |:V l t065 5R55555S55 5 !5 |aPpnytkd$$Ifl b&>!#d& RS!| t06,,,,44 laPpnytz$$IfP!v h#v #vR#v#v#v#v#vS#v#v #v !#v |:V l t065 5R55555S55 5 !5 |aPpnytkd $$Ifl b&>!#d& RS!| t06,,,,44 laPpnytz$$IfP!v h#v #vR#v#v#v#v#vS#v#v #v !#v |:V l t065 5R55555S55 5 !5 |aPpnytkd8$$Ifl b&>!#d& RS!| t06,,,,44 laPpnytz$$IfP!v h#v #vR#v#v#v#v#vS#v#v #v !#v |:V l t065 5R55555S55 5 !5 |aPpnytkdu$$Ifl b&>!#d& RS!| t06,,,,44 laPpnytz$$IfP!v h#v #vR#v#v#v#v#vS#v#v #v !#v |:V l t065 5R55555S55 5 !5 |aPpnytkd$$Ifl b&>!#d& RS!| t06,,,,44 laPpnytz$$IfP!v h#v #vR#v#v#v#v#vS#v#v #v !#v |:V l t065 5R55555S55 5 !5 |aPpnytkd$$Ifl b&>!#d& RS!| t06,,,,44 laPpnytz$$IfP!v h#v #vR#v#v#v#v#vS#v#v #v !#v |:V l t065 5R55555S55 5 !5 |aPpnytkd,"$$Ifl b&>!#d& RS!| t06,,,,44 laPpnyt$$If!vh#v#vn#vW #vx:V l t0655n5W 5xp<yt$$If!vh#v#vn#vW #vx:V l t0655n5W 5xp<yt$$If!vh#v#vn#vW #vx:V l t0655n5W 5xp<yt$$If!vh#v#vn#vW #vx:V l t0655n5W 5xp<yt$$If!vh#v#vn#vW #vx:V l t0655n5W 5xp<yt$$If!vh#vX #vx:V l t065X 5xpyt$$If!vh#v#v #v#v#v#v :V l t0655 5555 p<yt$$If!vh#v#v #v#v#v#v :V l t0655 5555 p<yt$$If!vh#v#v #v#v#v#v :V l t0655 5555 p<yt$$If!vh#v#v #v#v#v#v :V l t0655 5555 p<yt$$If!vh#v#v #v#v#v#v :V l t0655 5555 p<yt$$If!vh#v#v #v#v#v#v :V l t0655 5555 p<yt$$If!vh#v#vN#v#vN#v3#v:V l t0655N55N535p<yt$$If!vh#v#vN#v#vN#v3#v:V l t0655N55N535p<yt$$If!vh#v#vN#v#vN#v3#v:V l t0655N55N535p<yt$$If!vh#v#vN#v#vN#v3#v:V l t0655N55N535p<yt$$If!vh#v#vN#v#vN#v3#v:V l t0655N55N535p<yt$$If4!vh#v#vb#v#vJ #v$ :V l tv2655b55J 5$ a4p2ytR$$If!vh#vn#v:V lK(65n5ayt;$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v:V l4 t06++++++552 5n5S5 55apFytkd$7$$Ifl4֞Vo bY9!(``2 `n`S` ` t0644 lapFytS$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v#v:V l4 t06++++++552 5n5S5 555apPyt2kde:$$Ifl4ִVo bY9!%( 2 n S  t06  44 lapPyt2$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v#v:V l t06552 5n5S5 555apPyt/kd=$$IflִVo bY9!%(2 nS t06  44 lapPyt2$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v#v:V l t06552 5n5S5 555apPyt/kdSA$$IflִVo bY9!%(2 nS t06  44 lapPyt2$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v#v:V l t06552 5n5S5 555apPyt/kdD$$IflִVo bY9!%(2 nS t06  44 lapPyt2$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v#v:V l t06552 5n5S5 555apPyt/kdH$$IflִVo bY9!%(2 nS t06  44 lapPyt2$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v#v:V l t06552 5n5S5 555apPyt/kdK$$IflִVo bY9!%(2 nS t06  44 lapPyt2$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v#v:V l t06552 5n5S5 555apPyt/kdN$$IflִVo bY9!%(2 nS t06  44 lapPyt2$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v#v:V l t06552 5n5S5 555apPyt/kdLR$$IflִVo bY9!%(2 nS t06  44 lapPyt2$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v#v:V l t06552 5n5S5 555apPyt/kdU$$IflִVo bY9!%(2 nS t06  44 lapPyt2$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v#v:V l t06552 5n5S5 555apPyt/kdY$$IflִVo bY9!%(2 nS t06  44 lapPyt2$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v#v:V l t06552 5n5S5 555apPyt/kd{\$$IflִVo bY9!%(2 nS t06  44 lapPyt2$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v#v:V l t06552 5n5S5 555apPyt/kd_$$IflִVo bY9!%(2 nS t06  44 lapPyt2$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v#v:V l t06552 5n5S5 555apPyt/kdEc$$IflִVo bY9!%(2 nS t06  44 lapPyt2$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v#v:V l t06552 5n5S5 555apPyt/kdf$$IflִVo bY9!%(2 nS t06  44 lapPyt2$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v#v:V l t06552 5n5S5 555apPyt/kdj$$IflִVo bY9!%(2 nS t06  44 lapPyt2$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v#v:V l t06552 5n5S5 555apPyt/kdtm$$IflִVo bY9!%(2 nS t06  44 lapPyt2$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v#v:V l t06552 5n5S5 555apPyt/kdp$$IflִVo bY9!%(2 nS t06  44 lapPyt2$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v#v:V l t06552 5n5S5 555apPyt/kd>t$$IflִVo bY9!%(2 nS t06  44 lapPyt$$If!vh#vK #vn#vS#v #v#v#v:V l t065K 5n5S5 555apFytkdw$$Ifl֞V bY9!%(K nS t0644 lapFyt6$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v:V l4 t06++++++552 5n5S5 55apFytkdz$$Ifl4֞Vo bY9!(``2 `n`S` ` t0644 lapFytN$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v#v:V l4 t06++++++552 5n5S5 555apPyt-kd}$$Ifl4ִVo bY9!%( 2 n S  t06  44 lapPyt-$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v#v:V l t06552 5n5S5 555apPyt*kdv$$IflִVo bY9!%(2 nS t06  44 lapPyt-$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v#v:V l t06552 5n5S5 555apPyt*kdф$$IflִVo bY9!%(2 nS t06  44 lapPyt-$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v#v:V l t06552 5n5S5 555apPyt*kd,$$IflִVo bY9!%(2 nS t06  44 lapPyt-$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v#v:V l t06552 5n5S5 555apPyt*kd$$IflִVo bY9!%(2 nS t06  44 lapPyt-$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v#v:V l t06552 5n5S5 555apPyt*kd$$IflִVo bY9!%(2 nS t06  44 lapPyt-$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v#v:V l t06552 5n5S5 555apPyt*kd=$$IflִVo bY9!%(2 nS t06  44 lapPyt-$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v#v:V l t06552 5n5S5 555apPyt*kd$$IflִVo bY9!%(2 nS t06  44 lapPyt-$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v#v:V l t06552 5n5S5 555apPyt*kd$$IflִVo bY9!%(2 nS t06  44 lapPyt-$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v#v:V l t06552 5n5S5 555apPyt*kdN$$IflִVo bY9!%(2 nS t06  44 lapPyt-$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v#v:V l t06552 5n5S5 555apPyt*kd$$IflִVo bY9!%(2 nS t06  44 lapPyt-$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v#v:V l t06552 5n5S5 555apPyt*kd$$IflִVo bY9!%(2 nS t06  44 lapPyt-$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v#v:V l t06552 5n5S5 555apPyt*kd_$$IflִVo bY9!%(2 nS t06  44 lapPyt-$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v#v:V l t06552 5n5S5 555apPyt*kd$$IflִVo bY9!%(2 nS t06  44 lapPyt-$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v#v:V l t06552 5n5S5 555apPyt*kd$$IflִVo bY9!%(2 nS t06  44 lapPyt-$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v#v:V l t06552 5n5S5 555apPyt*kdp$$IflִVo bY9!%(2 nS t06  44 lapPyt-$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v#v:V l t06552 5n5S5 555apPyt*kd˳$$IflִVo bY9!%(2 nS t06  44 lapPyt-$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v#v:V l t06552 5n5S5 555apPyt*kd&$$IflִVo bY9!%(2 nS t06  44 lapPyt-$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v#v:V l t06552 5n5S5 555apPyt*kd$$IflִVo bY9!%(2 nS t06  44 lapPyt-$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v#v:V l t06552 5n5S5 555apPyt*kdܽ$$IflִVo bY9!%(2 nS t06  44 lapPyt-$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v#v:V l t06552 5n5S5 555apPyt*kd7$$IflִVo bY9!%(2 nS t06  44 lapPyt-$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v#v:V l t06552 5n5S5 555apPyt*kd$$IflִVo bY9!%(2 nS t06  44 lapPyt-$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v#v:V l t06552 5n5S5 555apPyt*kd$$IflִVo bY9!%(2 nS t06  44 lapPyt-$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v#v:V l t06552 5n5S5 555apPyt*kdH$$IflִVo bY9!%(2 nS t06  44 lapPyt-$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v#v:V l t06552 5n5S5 555apPyt*kd$$IflִVo bY9!%(2 nS t06  44 lapPyt-$$If!vh#v#v2 #vn#vS#v #v#v#v:V l t06552 5n5S5 555apPyt*kd$$IflִVo bY9!%(2 nS t06  44 lapPyt$$If!vh#vK #vn#vS#v #v#v#v:V l t065K 5n5S5 555apFytkdY$$Ifl֞V bY9!%(K nS t0644 lapFyt$$If!vh#vK #vn#vS#v #v#v#v:V l t065K 5n5S5 555apFytkdl$$Ifl֞V bY9!%(K nS t0644 lapFyt^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmH nH sH tH H`H #9Normal CJOJQJ_HaJmH sH tH L@L #9 Heading 1$$@&a$5CJOJQJ\H@H #9 Heading 2$$@&a$5OJQJ\H@H #9 Heading 3$$@&a$6OJQJ]DA D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k (No List jj #9 Table Grid7:V0H"@H hCaption $xa$5CJ$OJQJaJH@H List Paragraph ^m$aJH@"H g Balloon TextCJOJQJ^JaJNo1N gBalloon Text CharCJOJQJ^JaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3N)cbJ uV4(Tn 7_?m-ٛ{UBwznʜ"Z xJZp; {/<P;,)''KQk5qpN8KGbe Sd̛\17 pa>SR! 3K4'+rzQ TTIIvt]Kc⫲K#v5+|D~O@%\w_nN[L9KqgVhn R!y+Un;*&/HrT >>\ t=.Tġ S; Z~!P9giCڧ!# B,;X=ۻ,I2UWV9$lk=Aj;{AP79|s*Y;̠[MCۿhf]o{oY=1kyVV5E8Vk+֜\80X4D)!!?*|fv u"xA@T_q64)kڬuV7 t '%;i9s9x,ڎ-45xd8?ǘd/Y|t &LILJ`& -Gt/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!0C)theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] L r "yȀ 9B \ NH ".0<> ,.:<HJVXpt x{{,|`||||(~~~~&Z*Ȁ !"#$%&'()*+,-./012345678:ACDEFGHIJKLMNOPQRS8@0( B S ?F>G>N  N 9*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplaceB*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-region (,(-.239:>FIKQTWX\bghmns{~ #()-.346<ABHIOPTz~KKP]bjoqs~$(-.3CFHNPSTX_deijnostwx} -2Z_`dknpvy|} #)+.  !%eghkmqw|  %&)*-/5LQRVW]^bcegjlqrwy|~   ; > ? C D I J M N R S X Y [ ] b g i k n o u v z { } Q Q c h i m n p        ! % K K N >Esvdj&*N 33333333333.[{9](-<k0u, c Q R K N KKll8 : ; I J R S b c z { | ~ K N 9g:it9]D0t<.~rՀb 9.68d{@U<.]8D"a; H_BmH gCcs4 wwְA^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH8^8`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHx^x`OJQJ^Jo(hHoH^H`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH h^h`o(hH. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(hH- ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.88^8`5OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHxx^x`OJQJ^Jo(hHoHH^H`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hHh h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH. h^h`o(hH. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.h h^h`o(hH. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH. ; H_tH gCcs ww]8Db 9. @U<9]r 9g LZ    h@        R4    ,,    T         *         ڈ&         @EP/4R_qB'sH 5 t ~GNti"W@}$ A= pY"S$s% 'l( *T+/2\"7Id7t8c+<=ZEgFY_G3HK+fL6MrnNTdT`@VyW$Xu[z>\M^?^I_Yc_ `s`(Ja8c;fOfD2i4 nB2nW0rUJrPr2tC9yUy|$}A}]~P{i-b:v3%C<>cJ12f *"meou~@#)8WW -*?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry Fm%Data U1TableNWordDocument 4SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStore%%OHY3LEO4NHXY==2%%Item PropertiesUCompObj r  F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q Đại học Công Đoàn
Top