Lịch học - Lịch thi

LỊCH THI LẦN 1, HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 - 2013 CÁC LỚP ĐẠI HỌC CHÍNH QUI – ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ

    TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN                    Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

               Số:  181  /TB-ĐHCĐ                               Hà Nội, ngày 16 tháng  11  năm  2012

 

THÔNG BÁO

Ban hành lịch thi lần 1, học kỳ I  năm học 2012 - 2013

các lớp đại học chính qui – đào tạo theo niên chế

 

Căn cứ vào Quyết định số 381/QĐ-ĐHCĐ ngày 15/5/2012 về việc ban hành kế hoạch giảng dạy bậc Đại học, Cao đẳng năm học 2012 - 2013 của Hiệu trưởng Nhà trường.

HIỆU TRƯỞNG THÔNG BÁO:

1. Ban hành lịch thi lần 1 học kỳ I năm học 2012 - 2013 các lớp đại học hệ chính qui – đào tạo theo niên chế (cụ thể lịch thi các khoa, phòng, bộ môn xem chi tiết và tải về trên website: www. dhcd.edu.vn hoặc www.dhcd.edu.vn:8085) hoặc tải về ở đây.

2. Tổ chức thực hiện:

- Các khoa chủ quản căn cứ vào lịch thi thông báo cho các lớp sinh viên biết.

- Phòng khảo thí và Đảm bảo chất lượng có kế hoạch phân bổ CBCT đến từng ca thi, buổi thi, môn thi gửi đến các khoa, bộ môn để các khoa, bộ môn có căn cứ phân công cán bộ, giảng viên đủ điều kiện tham gia coi thi.

- Lãnh đạo các khoa, phòng, bộ môn, Ban thanh tra giáo dục có kế hoạch, kiểm tra, đôn đốc việc ra đề thi, in sao đề, trực thi, coi thi và chấm thi. Các cá nhân được phân công phải có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn theo đúng qui chế.

- Phòng Hành chính - Tổng hợp bố trí cán bộ, nhân viên trực mở phòng, bảo vệ khu vực thi và phục vụ các buổi thi đảm bảo an toàn.

- Dự kiến lịch thi lần 2: từ ngày 14/01 đến ngày 18/01/2013.

                                                  hiÖu tr­ƯỞng 

    Nơi nhận:                                                                             

   - Lãnh đạo nhà trường (để b/c)                                              

   - Các Khoa, Phòng, Bộ môn                                   (đã ký)

   - Các Lớp sinh viên                                                                           

   - Lưu: VT, VPHT                                                                                  

                                                                       

                                                                                     PGS.TS. Dương Văn Sao

Tin liên quan
Top