Lịch học - Lịch thi

LỊCH THI LẦN 1, HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012 - 2013 CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUI – ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ

 TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN                        Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

           Số:  62 /TB-ĐHCĐ                                  Hà Nội, ngày  07   tháng  05   năm  2013

 

THÔNG BÁO

Ban hành lịch thi lần 1, học kỳ II năm học 2012 - 2013

các lớp đại học, cao đẳng hệ chính qui – đào tạo theo tín chỉ

 

Căn cứ kết quả thực hiện lịch giảng dạy - học tập kỳ II năm học 2012 - 2013

HIỆU TRƯỞNG THÔNG BÁO:

1. Ban hành lịch thi lần 1 học kỳ II năm học 2012 - 2013 các lớp đại học, cao đẳng hệ chính qui - đào tạo theo tín chỉ (cụ thể Lịch thi các khoa, phòng, bộ môn, sinh viên xem chi tiết trên website www.dhcd.edu.vn hoặc www.dhcd.edu.vn:8085) hoặc tải ở đây..

2. Tổ chức thực hiện:

- Các khoa chủ quản căn cứ vào lịch thi, thông báo cho các lớp sinh viên biết.

- Phòng khảo thí và Đảm bảo chất lượng có kế hoạch phân bổ cán bộ coi thi đến từng ca thi, buổi thi, môn thi gửi đến các khoa, bộ môn để các khoa, bộ môn có căn cứ phân công cán bộ, giảng viên đủ điều kiện tham gia coi thi.

- Lãnh đạo các khoa, phòng, bộ môn, Ban thanh tra giáo dục có kế hoạch, kiểm tra, đôn đốc việc ra đề thi, in sao đề, trực thi, coi thi và chấm thi. Các cá nhân được phân công phải có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn theo đúng qui chế.

- Phòng Hành chính - Tổng hợp bố trí cán bộ, nhân viên trực mở phòng, bảo vệ khu vực thi và phục vụ các buổi thi đảm bảo an toàn.

- Dự kiến lịch thi lần 2: từ ngày 05/08 đến ngày 08/08/2013.

 

    Nơi nhận:                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

   - Lãnh đạo nhà trường                                               

   - Các Khoa, Phòng, Bộ môn                                                                                                     Đã ký

   - Các Lớp sinh viên                                                                           

   - Lưu: VT, VPHT                                                                                  

                                                                       

                                                                                                                                              PGS.TS. Dương Văn Sao

Tin liên quan
Top