Tin Đào tạo

BAN HÀNH LỊCH THI LẦN 2, HỌC KỲ I CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUI NĂM HỌC 2012 – 2013

     TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN                         Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

           Số:   221 /TB-ĐHCĐ                                           Hà Nội, ngày  28   tháng  12 năm  2012

 

THÔNG BÁO

Ban hành Lịch thi lần 2, học kỳ I  các lớp đại học, cao đẳng

hệ chính qui năm học 2012 – 2013

 

          - Căn cứ vào Thông báo số 181/TB-ĐHCĐ ngày 16/11/2012, của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành lịch thi lần 1, học kỳ I  năm học 2012 - 2013 các lớp đại học chính qui – đào tạo theo niên chế.

          - Căn cứ vào Thông báo số 192/TB-ĐHCĐ ngày 27/11/2012, của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành lịch thi lần 1, học kỳ I  năm học 2012 - 2013 các lớp đại học chính qui – đào tạo theo tín chỉ.

HIỆU TRƯỞNG THÔNG BÁO

1- Ban hành lịch thi lần 2, học kỳ I năm học 2012 - 2013 các lớp đại học, cao đẳng (niên chế, tín chỉ ) hệ chính qui (cụ thể Lịch thi các khoa, phòng, bộ môn xem chi tiết và tải về trên website: www.dhcd.edu.vn hoặc dhcd.edu.vn:8085) hoặc tải file ở đây.

2- Tổ chức thực hiện:

-  Phòng khảo thí và Đảm bảo chất lượng: Có kế hoạch phân bổ cán bộ coi thi cụ thể đến từng ca thi, buổi thi, môn thi gửi đến các khoa, bộ môn để trưởng các bộ phận phân công cán bộ, giảng viên tham gia coi thi.

- Lãnh đạo các khoa, phòng, bộ môn, Ban thanh tra giáo dục có kế hoạch, kiểm tra, đôn đốc việc ra đề thi, in sao đề thi, trực thi, coi thi và chấm thi. Các cá nhân được phân công phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện theo qui chế thi.

- Phòng Hành chính - Tổng hợp bố trí cán bộ trực, bảo vệ, mở phòng và phục vụ các buổi thi theo lịch thi.

         KT/HIỆU TRƯỞNG

   Nơi nhận:                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   - Lãnh đạo nhà trường

   - Các Khoa, Phòng, Bộ môn

   - Các Lớp sinh viên                                                                                       (đã ký)

   - Lưu: Đào tạo

                                                         

GS TS. Vũ Quang Thọ

Tin liên quan
Top